Opdrachten

Sociaal team Keizerslanden

sociaal team2

(september 2014 - oktober 2015)

Om de aansluiting van de wijkvernieuwing op het nieuwe sociaal team Keizerslanden zo goed mogelijk te laten verlopen ben ik voor een jaar teamleider geworden van het sociaal team Keizerslanden. Het team bestaat uit 9 professionals vanuit verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het doel van het team is om dichtbij de mensen en in de buurt contact te leggen met bewoners, die een hulpvraag hebben. Er vindt dan een gesprek plaats en er wordt gezocht naar oplossingen, die recht doen aan de eigen kracht en de mogelijkheden van familie en sociaal netwerk. Het inschakelen van zorgverlenende instanties is de sluitpost. De medewerker van het sociaal team stelt samen met de bewoner een ondersteuningsplan op. Dat plan is de basis voor de toekenning van voorzieningen door de gemeente. Het is een boeiend proces om van de club professionals een team te smeden en de ontwikkeling te begeleiden tot generalist. De medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe werkwijze.

"Ik hoef me niet meer alleen bezig te houden met het beperkte aanbod vanuit de organisatie, maar mag me richten op de totale oplossing."

"Zo mooi om te zien, hoe mensen weer zelf regie krijgen en weer een paar stappen verder komen."

Wijkvernieuwing Keizerslanden

keizerlanden

(november 2013 - december 2015)

Het wijkvernieuwingsprogramma voor Keizerslanden (Deventer) is in 2005 gestart door de gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1.
Het is een programma voor 10 jaar dus we zijn in 2014 de laatste fase ingegaan. Wijkvernieuwing in Keizerslanden bestaat uit sloop en nieuwbouw van woningen, nieuwbouw en doorstart van wijkvoorzieningen in combinatie met een sociaal programma. De laatste fase van het programma betekent dat activiteiten in het licht komen te staan van borging. De nieuwbouw van woningen is bijna afgerond en er wordt nadrukkelijker een beroep gedaan op bewoners en andere organisaties om het stokje over te nemen. Over dit thema is op 16 februari 2015 een congres georganiseerd. En daar is naar voren gebracht dat het niet gaat om stoppen, maar om de overgang naar een nieuwe fase. Er is gebouwd aan een sociale infrastructuur en de voorwaarden zijn gecreerd om nu weer nieuwe impulsen te geven aan de immer voortschrijdende ontwikkeling van de wijk. Ideeen zijn:

- elk jaar burendag in de diverse buurten

- periodieke netwerkbijeenkomsten voor professionals en elk jaar een bestuurdersdag

- doorgaande methodiekontwikkeling door samenwerking in de drie "herstructurerings-"wijken

Wijkgericht werken Rhenen

(maart 2013 - maart 2014)


Wijkgericht werken in Rhenen had al twee jaar stilgelegen toen ik daarmee aan de slag ging. In de drie kernen van Rhenen (Rhenen, Achterberg en Elst) functioneren wijkteams van bewoners. Ondanks het feit dat er bij de gemeente geen speciale functionaris voor het wijkgericht werken meer was, hebben de bewoners zo goed en zo kwaad als dat ging hun werkzaamheden voorgezet. In de kern Rhenen was de aandacht vooral gericht op beheer van de openbare ruimte en dan vooral het schoonhouden daarvan en in Achterberg waren de bewoners onder andere druk met het realiseren van een multicourt. Mijn opdracht was om de aandacht voor het wijkgericht werken binnen de ambtelijke organisatie weer vorm en inhoud te geven, maar ook om weer een nieuwe start te maken met de bewoners. Na een jaar is deze taak overgenomen door een nieuwe vaste medewerker

Wijkgericht werken Wageningen

(januari 2012 - november 2013)wage_kaart

Wijkgericht werken in Wageningen bestaat nu vier jaar. Er zijn twee wijkmanagers, een voor de wijk Zuid en een voor de wijken West, Oost en Midden. Wegens vertrek van een van de wijkmanagers ben ik gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen voor alle wijken en dit te combineren met een bestuurlijke herorientatie op wijkgericht werken in het algemeen. De thema's van de herorientatie zijn:

  • Efficiency van wijkgericht werken: de (maatschappelijke) opbrengsten afgezet tegen de kosten
  • Verhoging van de (interne) doelmatigheid
  • Verhouding tussen wijkgericht werken en andere (gemeentelijke) activiteiten met gebiedsgerichte componenten,
  • Positionering van wijkgericht werken in het gemeentelijk apparaat,
  • Methodiek van wijkgericht werken: wijkgericht werken als werkwijze om bewoners te betrekken bij (gemeentelijk) beleid en bij uitvoering,
  • Samenwerking met de partners en (proces-)afspraken,
  • Besluitvormingsprocessen in combinatie met de participatieladder: de mate van invloed in verhouding tot de verantwoordelijkheden van burgers.

 

Deltawerk, gemeente Deventer

alt

(2011 tot maart 2014)

De Deltabuurt is een buurt in de Rivierenwijk van Deventer, één van de 40 Vogelaarwijken. In de Deltabuurt staan ongeveer 40 portiekflats. Ik ben als Deltawerker aangesteld om woningbezitters (Verenigingen van Eigenaren) aan te sporen te investeren in hun bezit in combinatie met het opknappen van de openbare ruimte en afspraken met bewoners over verbetering van hun woon- en leefgedrag. In vier jaar tijd is het gelukt om voor alle flats een zogenaamde Deltadeal af te sluiten en tot uitvoer te brengen.

Gebiedsgericht werken, gemeente Deventer

(Medio 2010 – begin 2011)

Het college van burgemeester en wethouders wil een methodiek ontwikkelen voor het gebiedsgericht werken in Deventer. Daarmee wil men winst behalen in bewonersbetrokkenheid, professionalsbetrokkenheid en gebiedsgericht maatwerk. Ik heb voor het college van B&W de bestuursopdracht opgesteld.

Gebiedsregie Voorstad Oost, gemeente Deventer

deventer_voorstadoost

(2008 – 2010)

Voorstad Oost is een wijk in de oude schil rond het centrum van Deventer; een echte volkswijk. De wijk bestaat uit verschillende buurtjes en het stadion van de voetbalclub Go Ahead Eagles. Voorstad Oost is een gezellige wijk met winkeltjes, maar de laatste jaren gaat de wijk achteruit. Ik heb samen met bewoners en ondernemers een nieuwe visie ontwikkeld, het uitvoeringsprogramma opgesteld en het ontwikkelingsproces in de steigers gezet. De gebiedsregie is overgedragen aan de gemeentelijke organisatie.

Economische visie, gemeente Deventer

(2010)

Voor Deventer zal een nieuwe economische visie worden gemaakt. De bedoeling is om dat samen met de belangrijke stakeholders te doen, waaronder het bedrijfsleven, Saxion, woningcorporaties, de banken, zorginstellingen en overige organisaties. Ter voorbereiding heb ik samen met adviesbureau B&A de analyse gemaakt en een aanzet gegeven voor de projectopdracht. De gemeentelijke organisatie zal het project zelf uitvoeren.

Pagina 1 van 2